objavljeno: 18.03.2009

Što sve trebate za sklapanje braka

Što sve trebate za sklapanje braka
"Nakon velikog pitanja čeka vas odluka želite li sklopiti brak u crkvi ili pred matičarem. No prije svega prvo ćete morati posjetiti matičara."

Odlučili ste se vjenčati. Čestitamo! Ukoliko ste Vi i Vaš/a izabranik/ca punoljetni, različitog ste spola, niste lišeni poslovne sposobnosti, sposobni ste za rasuđivanje i izjavili ste pristanak za sklapanje braka, a osoba kojom se namjeravate vjenčati Vam nije rođak/inja u ravnoj lozi (direktni predak ili potomak), niti ste u bližoj rodbinskoj vezi i, naravno, nitko od Vas trenutno nije u braku, nastavite čitati.

(Detaljne zakonske odredbe o braku naći ćete na dnu ove stranice i u Obiteljskom zakonu, (Narodne novine 116/03). VAŽNO: Ako je netko od Vas strani državljan, mora ispunjavati iste uvjete za sklapanje braka kao i hrvatski državljani. Isprave koje strani državljan predaje ili predočuje matičaru moraju biti izdane u propisanom obliku, u slučaju potrebe moraju biti prevedene na hrvatski jezik i ovjerene od nadležnih tijela. Valjanost isprave za sklapanje braka utvrđuje matičar za svaku inozemnu ispravu, ovisno o propisima (zakonima, bilateralnim i multilateralnim sporazumima) koji se odnose na državu izdavanja isprave. Potvrda o slobodnom bračnom stanju stranca (bez obzira u kojem je obliku izdana) mora svojim sadržajem potvrđivati da nema zapreke za sklapanje braka dotične osobe po propisima države čiji je državljan i da će sklopljeni brak biti priznat u državi čije državljanstvo ima.

Prva stvar o kojoj morate odlučiti je želite li sklopiti brak pred matičarem (u „građanskom obliku“) ili u crkvi (u „vjerskom obliku“). Obje vrste braka su jednake pred zakonom. Ukoliko se odlučite na sklapanje vjerskog braka, više nije potrebno takvu bračnu zajednicu dodatno „ozakoniti“ pred matičarem. Vi birate gdje ćete se vjenčati - i u službenim prostorijama matičnog ureda ili izvan njih.

Bez obzira na to gdje ćete se vjenčati, prvo ćete morati posjetiti matičara. Popis matičnih ureda u Republici Hrvatskoj možete pronaći ovdje. Sa sobom ponesite:

  • izvadak iz matice rođenih ne stariji od tri mjeseca;
  • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica);
  • potvrdu da su ispunjeni uvjeti za sklapanje braka stranog državljanina po propisima države koje je državljanin, odnosno da nema zapreke za sklapanje braka stranog državljanina s određenom osobom hrvatskog državljanstva;
  • uplatnicu za uplaćenu upravnu pristojbu (u Zagrebu plaća se iznos od 200,00 kuna na žiro račun Grada Zagreba broj: 2360000-1813300007, poziv na broj: 22 5703- matični broj građanina i 100,00 kuna upravne pristojbe u državnim biljezima)
  • ako je netko od Vas malodobna osoba, starija od 16 godina, ili osoba lišena poslovne sposobnosti, ali se utvrdilo da je sposobna shvatiti značenje braka i obveza koje iz njega proizlaze, te da je brak očito u njezinu interesu trebat ćete i odluku suda o dopuštenju sklapanja braka;
  • ako je netko od Vas već bio u braku, trebat ćete predočiti dokaz da je raniji brak prestao - pravomoćnu presuda (ako to nije vidljivo u izvatku iz matice rođenih).


Vi i Vaš/a odabranki/ca matičaru koji je nadležan za mjesto u kojem želite sklopiti brak trebate prijaviti namjera sklapanja braka. Matičar će u dogovoru s Vama odrediti dan za sklapanje braka. U pravilu se određuje dan u razdoblju od tridesetog do četrdesetpetog dana od dana prijave namjere sklapanja braka. U iznimnim slučajevima kada za to postoje opravdani razlozi matičar može odobriti sklapanje braka prije tridesetog te najkasnije do devedesetog dana od dana prijave namjere sklapanja braka. Za brak pred matičarem ćete trebati i dva svjedoka. Svjedok pri sklapanju braka može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba. Osobne podatke svjedoka (ime, prezime i prebivalište) morate dati matičaru prilikom prijave namjere sklapanja braka.

Ukoliko se ne želite vjenčati u službenoj prostoriji, možete se obratiti matičaru matičnog ureda koji je najbliži mjestu u kojem želite sklopiti brak. Za ovakvo vjenčanje platit ćete naknadu prema Pravilniku o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (Narodne novine 202/03). Mjerila za određivanje visine naknade su udaljenost mjesta sklapanja braka od službene prostorije i vrijeme sklapanja braka (sklapanje braka u nedjelju, na blagdane i u neradne dane).

Ako ste se odlučili na brak u vjerskom obliku, to možete učiniti pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose. I u ovom slučaju prvo morate otići do matičara, gdje ćete trebati zatražiti potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka koje su propisane Obiteljskim zakonom (http://www.uprava.hr/default.aspx?id=659). Priložit ćete iste isprave kao i osobe koje sklapaju građanski brak i državne biljege (u Zagrebu 140,00 kuna i to 100,00 kuna za sastavljanje zapisnika prijave namjere sklapanja braka i 40,00 kuna za zahtjev i potvrdu za ispunjavanje pretpostavki za sklapanje braka). Potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku koju ćete dobiti vrijedi tri mjeseca od dana izdavanja. VAŽNO: Samo je izvadak iz državne matice vjenčanih dokaz da brak sklopljen u vjerskom obliku ima učinke građanskog braka. Službenik vjerske zajednice pred kojim je sklopljen brak u vjerskom obliku dužan je dostaviti matičaru, koji je utvrdio pretpostavke za sklapanje braka, potvrdu o sklopljenom braku u vjerskom obliku, u roku od pet dana od dana sklapanja braka. Na temelju ove potvrde matičar je dužan u roku od tri dana od dana primitka potvrde, upisati brak u državnu maticu vjenčanih i odmah nakon upisa izdati bračnim drugovima izvadak iz matice.